ČESKO-PORTUGALSKÁ OBCHODNÍ KOMORA

Zásady ochrany osobních údajů

Při návštěvě tohoto webu do Vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme malé soubory zvané cookies. Cookies využíváme, abychom lépe identifikovali Vaše preference a abychom dle nich mohli přizpůsobit náš web. Cookies tedy především zvyšují jeho uživatelskou přívětivost, jelikož umožní příslušné stránce rozpoznat, zda jste ji již v minulosti navštívili a o které sekce jste měli zájem.

Některé cookies nám umožňují propojit Vaše aktivity během prohlížení našich stránek od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy jej zavřete. Ve chvíli, kdy zavřete okno internetového prohlížeče, se tyto cookies vymažou. Jiné zůstávají v zařízení po nastavenou dobu a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookie vytvořila.

Některé cookies do Vašeho zařízení ukládá přímo náš web. Tyto cookies nám umožňují:

 • shromažďovat statistické a analytické údaje za účelem zlepšení výkonu a funkčnosti našich stránek,
 • zobrazit personalizovaný a pro dané zařízení optimalizovaný obsah, včetně cílené reklamy,
 • evidovat, zkoumat a odstraňovat poruchy a nefunkční součásti našeho webu.

Uvedené účely zpracování jsou založeny na našich oprávněných zájmech, přičemž proti takovému zpracování můžete vznést námitku.

Dále do Vašeho zařízení umožňujeme uložit cookies třetím stranám, které je mohou použít:

 • ke sběru údajů o Vašem chování na našem webu a na dalších webových stránkách;
 • pro zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy, a to i na jiných webových stránkách, než je tento náš web.

Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů odvoláte zakázáním použití cookies ve Vašem prohlížeči, jak je popsáno níže.

Standardní webové prohlížeče podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížeče můžete jednotlivé cookies ručně smazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, nebo je povolit jen pro určité stránky. Omezení nebo zablokování cookies však může mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek.

Pro nejčastěji používané prohlížeče k tomu naleznete návod zde:

Pokud používáte jiný prohlížeč, můžete způsob jak odstranit a blokovat cookies najít přímo v jeho nápovědě.

Údaje o Vašem chování na webu nezískáváme pouze z cookies. Doplňujeme je také o:

 • IP adresu Vašeho zařízení; 
 • operační systém Vašeho zařízení, jeho verze a jazykové nastavení; 
 • prohlížeč, který na svém zařízení používáte, jeho verze a jazykové nastavení;
 • adresa webové stránky (URL adresa), ze které přicházíte na náš web.

Vaše osobní údaje zpracováváme my, Česko-portugalská obchodní komora, z.s., jako správce osobních údajů, a to po dobu 12 měsíců. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení. Osobní údaje zpracováváme automatizovaně, nicméně na jejich základě nedochází k automatizovanému rozhodování či profilování.

Pro zpracování osobních údajů rovněž můžeme využívat služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na náš pokyn. Těmi mohou být zejména poskytovatelé marketingových nástrojů, kteří nám pomáhají s optimalizací webu a personalizací obsahu.

V určitých případech jsme povinni zpracovávané osobní údaje předávat orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení, nebo orgánům dohledu na základě zákona či našich zájmů.

 

Níže naleznete přehled Vašich práv, včetně způsobů, jak je uplatnit:

Právo na přístup

Máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů, což je vše uvedeno v tomto dokumentu.

Můžete nás také požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany stále zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. Prostřednictvím práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně. 

Právo na opravu

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili. 

Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů: 

 • osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali, 
 • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný, a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat (například pro obhajobu našich právních nároků),
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů, a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme, nebo 
 • námi prováděné zpracování osobních údajů  přestane být v souladu s právními předpisy. 

Právo na výmaz však není možné uplatnit v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti, pro účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo určení, výkon a obhajobu našich právních nároků.

Právo na omezení zpracování

Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování, nikoliv však navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit tehdy, když:

 • popíráte přesnost svých osobních údajů,
 • osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu, ale budete před výmazem údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytl/a), 
 • osobní údaje již nepotřebujeme uvedené účely zpracování, ale požadujete je pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo 
 • vznesete námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou šetříme, je-li námitka oprávněná, jsme povinni zpracování osobních údajů omezit.

Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás všechny osobní údaje, které jste nám poskytl/a, a které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, případně na základě plnění smlouvy. Osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na Vaši žádost údaje snadno převést, musí se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích.

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali. 

Uplatnění práv

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se na nás můžete obracet následujícími způsoby:

Emailem na: libal@czptchamber.eu

Písemně na adrese: Česko-portugalská obchodní komora, z.s., Pobřežní 394/12, 186 00 Karlín

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.

Podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Máte právo podat stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů, a to u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.